INSTRUCTIES VOOR ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Ook hartelijk welkom voor jou! Terug van niet echt weggeweest! Ontzettend hartelijk bedankt aan iedereen die hard gewerkt heeft om de terugkomst van leerlingen en leerkrachten voor te bereiden en het verblijf op school veilig te laten verlopen. Hieronder lees je heel wat uitleg: regels, aanwijzingen, richtlijnen. Lees het zorgvuldig door en volg dit nauwgezet op. Samen zorgen we voor mekaars gezondheid. Als iets je niet duidelijk is, aarzel niet om uitleg te vragen aan Jo.

Materiaal

 • Alcogel 500 ml -> Er staan her en der busjes alcogel. Als een busje leeg is, kan je het lege busje laten vullen op de bureau logistiek. Busje goed bewaren dus!
 • Een handcrème, van vaak je handen wassen en ontsmetten, kunnen die ruw worden. We wensen je poezelige handen toe.
 • Keukenrol: om af en toe het toetsenbord, de muis, … te reinigen, met een toefje alcogel of met de beschikbare spray.
 • Dit draaiboekje, met uitleg, plannetjes, … Je krijgt de versie voor leerkrachten, en ook de versie voor leerlingen, zodat je kan zien wat naar hen gecommuniceerd werd.
 • Twee mondmaskers. Met warme dank aan De MondMaskerMakerij!

Ingang en parking

Als personeelslid kom je de school binnen via de parking. De vaste parkeerplaatsen tellen voorlopig niet meer. Er zijn meer parkeerplaatsen, dan dat er personeel op school is.

Ook voetgangers en fietsers komen langs de garage de school binnen. Aan de zuidmuur, bijna aan de deur om van de parking naar de speelplaats te gaan, staat een wasbak opgesteld. Daar was je je handen en kan je daarna je mondmasker opzetten. Daarna kan je de school binnenkomen via de deur in de garage. Naar en van het leraarslokaal is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Volg de signalisatie!

Secretariaat/onthaal

Als steeds de draaischijf van de school! Bedankt om dit met zwier op te nemen!

Bezoek: We beperken het bezoek van leerlingen en personeel. Externen (ouders, … ) mogen slechts op school binnen na afspraak. Dit wordt geafficheerd aan de poort.

Werkpost

Vóór je ’s avonds naar huis gaat ontsmet je de tafel en de stoel die je gebruikte. Neem hiervoor een papieren handdoekje en de ontsmettende spray die op het secretariaat staat. Plaats de spray altijd terug na gebruik. Gooi het handdoekje in de vuilnisbak. Was daarna grondig je handen.

Eten en drinken

De drankfonteintjes zijn uitgeschakeld. De leerlingen mogen zelf een flesje water mee naar school brengen. Een slok water tijdens de les is toegelaten, maar hou altijd de regels rond het dragen van een mondmasker (aan- en afzetten) in acht.

We geven de leerlingen graag een wafel bij hun terugkomst op school, maar die is om thuis op te eten.

Er is geen lunchpauze voorzien voor leerlingen. Als je zelf op school luncht, breng je alles daarvoor mee, en neem je het correct omgaan met je mondmasker (uit- en aandoen en bewaren) in acht.

Afstand houden

Hou de hele tijd voldoende afstand tot anderen op school. Minstens anderhalve meter is de norm. Om de afstand zoveel mogelijk te garanderen, zijn er nieuwe ‘verkeersregels’ op school. Volg de signalisatie en hou rekening met het circulatieplan. Op de meeste plaatsen geldt eenrichtingsverkeer!

Circulatieplan
Circulatieplan per blok
Lokaalschikking

Laat de tafels en stoelen staan hoe ze in het lokaal opgesteld staan. Dit is volgens de normen afgemeten.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen in het secundair onderwijs.

 • Het gebruik van een faceshield in de klaslokalen is een goedgekeurd alternatief voor het dragen van een mondmasker door de leraar tijdens het lesgeven vooraan in de klas.
 • Het gebruik van een mondmasker tijdens de rondgang in de klas en buiten het klaslokaal, blijft wel verplicht.

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Op het secretariaat is een beperkte voorraad wegwerpmondmaskers aanwezig. Geef er een aan een occasionele bezoeker die op school moet zijn en er geen heeft, of aan een leerling of collega die er geen bijheeft. Noteer goed de naam van wie een masker meekrijgt.

Lesrooster

De leerlingen krijgen een nieuw lesrooster met geselecteerde hoofd- en richtingsvakken. Afstandsonderwijs blijft de norm, contactonderwijs een welkome aanvulling.

Tussen elke les is er tien minuten pauze om de leerkracht toe te laten naar het volgende lokaal te gaan (handen te wassen, toetsenbord en muis te reinigen, …). De leerlingen blijven tijdens deze pauze in hun lokaal en houden ALTIJD de nodige afstand tot hun medeleerlingen.

Er is geen lunchpauze voorzien voor leerlingen. Na de laatste les verlaten de leerlingen de school nadat ze hun stoel en tafel gereinigd hebben, en hun handen gewassen hebben.

De leerlingen mogen na toestemming van de leerkracht ook tijdens de lessen naar het toilet gaan. Zo kunnen we daar aanschuifrijen vermijden. Er mogen telkens maar een beperkt aantal mensen in het toilet binnengaan, om afstand te kunnen garanderen. Leerlingen moeten steeds hun handen wassen nadat ze naar het toilet geweest zijn.

Afwezig/te laat

Als leerlingen afwezig zijn tijdens het contactmoment, gelden de normale afwezigheidsregels (verwittigen, ouderbriefje of doktersattest). We vragen dat briefjes zoveel mogelijk digitaal bezorgd worden aan de graadopvoeders.

Tijdens een halve lesdag gaat een graadopvoeder minstens één keer langs bij elke bubbel om de afwezigheden op te nemen.

Te laat komen? Door de verschillende starturen van de bubbels, is voorlopig er geen systematische registratie van de telaatkomers. Mocht dit nodig blijken, passen we dit aan.

Hygiëne

Hoesten/niezen/snuiten:
 • Gebruik steeds een papieren zakdoek voor mond en neus, die na gebruik meteen in de vuilnisbak wordt gegooid.
 • Draai het hoofd weg van anderen of nies in de elleboog indien niet tijdig een zakdoek kan genomen worden.
 • Snuit tijdig de neus.
 • Was nadien steeds de handen met water en zeep.
Handhygiëne
 • Hoe? Zie affiches. Je handen met water en zeep wassen is het meest effectief tegen het virus. Er staan op verschillende plaatsen mobiele wasbakken, je kan ook in de meeste klaslokalen je handen wassen. Was ja handen grondig en droog ze af met een papieren wegwerphanddoekje. Gooi dat handdoekje in dichtstbijzijnde vuilnisbak.
 • Wanneer?
  • Betreden van de school / Binnenkomen van de klas.
  • Na toiletbezoek.
  • Voor de maaltijd.
  • Voor het verlaten van de school.
  • Na het hoesten of niezen.

Ventilatie

Ventileren is erg belangrijk. Verhoog de ventilatie =  haal zoveel mogelijk verse lucht binnen. Voorzie manuele ventilatie via ramen  en eventueel deuren (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort). Kleed je dus warm genoeg aan.

Lokaal reinigen

Na de laatste les verlaten de leerlingen de school nadat ze hun stoel en tafel gereinigd hebben, en hun handen gewassen hebben.

In elk lokaal hangt een hygiëneplan. Er zijn taken voorzien voor de leerkracht, de leerling en het onderhoudspersoneel. Als ieder zijn taak zorgvuldig opneemt, werken we samen aan elkaars gezondheid! Je mag leerlingen en collega’s zeker aanmoedigen om dit goed te doen.

Toilet en kleedkamer

Je kan op verschillende plaatsen naar het toilet gaan. Overal is zeep en handdoekjes voorhanden. Als ergens iets op is, meld het dan even op de logistiek.

Blok 5 (zwembad, refters en sporthal) blijft afgesloten. Daar kan je niet naar het toilet gaan, en de kleedkamers zijn niet ter beschikking. De toiletten in blok 3 zijn ook dicht.

De kleedkamers voor leerkrachten die met de fiets komen zijn tijdelijk de kleedkamers van de leerlingen aan de kleine turnzaal. (eentje dames naast techniek 1, eentje heren onder het podium). Geef aan Michael door wanneer je gebruik maakt van de kleedkamer, zodat die mee opgenomen kan worden in het poetsschema.

Ziek

Voelt een leerling of leerkracht zich niet goed? Dit wordt gemeld aan het secretariaat. Geef de instructie dat de zieke aan de ingang van blok 1 wacht op de EHBO-verantwoordelijke.  Verwittig de EHBO-verantwoordelijke

EHBO

Zieke leerlingen die naar het secretariaat gestuurd worden, wachten aan de ingang van blok 1. De EHBO-verantwoordelijke vangt hen op en triëert: De koorts wordt genomen. Na triage: met mogelijke covid-19 symptomen  naar lokaal 103. De ouders worden verwittigd en deze leerlingen moeten onmiddellijk opgehaald worden. Nadien lokaal grondig ontsmetten (Jo verwittigen, die schakelt de poetsploeg in).

Géén covid-19-symptomen: de leerling krijgt de nodige zorgen in lokaal 102.

Dagelijks reglement voor leerlingen– aanvullingen bij heropening

Verloop lesdag
 • Je bent verplicht een mondmasker te dragen vanaf aankomst op school tot vertrek. Iedere leerling voorziet elke dag zelf dit mondmasker.
 • Je mag enkel in contact komen (afstand houden!) met de leerlingen uit jouw bubbel. De verschillende bubbels starten hun lesdag op andere momenten zodat leerlingen gespreid toekomen en vertrekken.
 • Tussen iedere les is er een pauze van 10 minuten zodat een leerkracht zich kan verplaatsen en de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen.
 • Je blijft de hele duur van je lesdag (max. 4 lesuren) in het leslokaal dat jou werd toegewezen, ook tijdens de pauze.
 • Je hebt een vaste plaats in de klas.
 • Bij aankomst op school was je je handen op de aangewezen plaats.
 • Na de laatste les van jouw dag ontsmet je zelf je bank met het materiaal dat daarvoor voorzien is in jouw lokaal, nadien was je je handen voor je op school vertrekt.
Enkele regels
 • De speelplaats gebruik je enkel om je over te verplaatsen naar je klas, het toilet of naar buiten. Voor, tijdens of na de lessen mag je hier niet blijven rondhangen.
 • Je mag je locker niet meer gebruiken. Maak je locker leeg.
 • Je mag geen lesmateriaal laten liggen in de klas (kastjes, vensterbank…).
  Je neemt alles dagelijks mee naar huis.
 • Je wisselt GEEN materiaal uit met medeleerlingen: geen waterflesje, geen cursuspapier, geen balpen of tippex…
 • Je kan na toestemming van de leerkracht ook tijdens de lessen naar het toilet gaan. Zo kunnen we daar aanschuifrijen vermijden. Er mogen telkens maar een beperkt aantal mensen in het toilet binnengaan, om afstand te kunnen garanderen. Was steeds je handen nadat je naar het toilet geweest bent.

Als je weigert je te houden aan de veiligheidsvoorschriften, of de veiligheid van anderen in het gedrang brengt, word je onmiddellijk terug naar huis gestuurd. We verwittigen steeds je ouders.

Begeleiding

Psychosociaal welzijn van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: https://www.idewe.be/onderwijs

Telefoon: 016 39 04 11

Afspraken: idewe.be

Interne preventieadviseur:

Julian Vangenechten: 0498 40 79 24

Vertrouwenspersonen:

Ronny Vanoppré en Marijke Gielis

Directie

Chris: algemeen beleid en personeelsbeleid

Jo: praktische organisatie en veiligheid

Hans: leerlingbegeleiding en tucht